Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde-1

TARAFLAR

1.1. Satıcıya İlişkin Bilgiler

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Satıcı: KRGL Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres:Esenyalı Mah. Yanyol Cad. Varyap Plaza, No:61/40, 34903 Pendik – İstanbul / TÜRKİYE

Telefon:+90 216 606 49 00 (Pbx)
E-mail:info@krgl.com.tr

Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, İTO'nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486)

1.2. Alıcıya İlişkin Bilgiler

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

Alıcı

Ad:[ad]

Soyad:[soyad]

Teslimat Adresi:

[şirket] [addres 1. satır] [addres 2. satır] [şehir] [posta kodu] [ilçe] [ülke]

Telefon: [telefon numarası]

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

1.3. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan : [ad] [soyad]

Telefon: [telefon numarası]

Eposta: [email]

Yukarıda unvanları/isimleri, adresleri, kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yazılı Satıcı ve Alıcı bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Madde-2

TANIMLAR

Bu Sözleşmede aşağıda tanımlanan ifadeler, Sözleşmenin başka bir yerinde veya ileride imzalanabilecek eklerinde açıkça farklı bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıdaki anlamları taşır:

2.1.“Alıcı”,İnternet Sitesiüzerindeişlem yapan gerçek veya tüzel kişiyi,

2.2."Bakan",Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

2.3."Bakanlık",Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

2.4.“Bedel”,Alıcı tarafından oluşturulan Siparişin toplam bedelini,

2.5.“Fatura”,basılı fatura, elektronik fatura veya e-arşiv faturasını,

2.6."Hizmet", Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

2.7.“İade Formu”,Ön Bilgilendirme Formunda Alıcı ile paylaşılan ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak iadelerde doldurularak Satıcıya gönderilmesi zorunlu olan dokümanı,

2.8.“İnternet Sitesi”,https://www.hoxs.cominternetsitesi ve bu internet sitesine ait mobil uygulamaları,

2.9."Kanun",6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

2.10.“Kişisel Veri”,Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

2.11."Mal", Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

2.12.“Mücbir Sebep, Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, Mücbir Sebep (pandemi, epidemi, salgın hastalık, doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Ancak, Taraflar, sözleşme ile yüklendikleri para ödeme borçlarının ifasının Mücbir Sebep halinden etkilendiğini iddia edemeyecektir.

2.13.“Nakliye”,Satılan ürünlerin, kargo veya dağıtım şirketleri aracılığıyla veya seçilen teslimat türüne göre bizzat Satıcı tarafından Alıcının adresine taşınmasını,

2.14.“Ödeme”,Alıcının satın aldığı Ürünlerin Bedelini, İnternet Sitesi’ndetanımlanan ödeme seçenekleri vasıtasıyla Satıcıya ödemesini,

2.15.“Satıcı”,KRGL Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

2.16.“Sipariş”,Alıcının,İnternet Sitesinden satın alma işlemini tamamladığı Ürünlerin tamamını,

2.17.“Sipariş Onayı”,Satıcının Alıcı tarafından satın alınan Ürünlerin Alıcı’ya satıldığına dair dijital ortamda açıkladığı kabul beyanını,

2.18."Sipariş Veren",Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

2.19."Site",SATICI’ya ait internet sitesini,

2.20.“Sözleşme”,6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 4/e maddesi ve sair mevzuat uyarınca düzenlenen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini,

2.21."Taraflar",SATICI ve ALICI’yı,

2.22.“Teslim”,Siparişin kargo veya dağıtım şirketleri aracılığıyla Alıcının Teslimat Adresine bırakmasını,

2.23.“Teslimat Adresi”,Alıcının Siparişinin teslimi için bildirdiği adresi,

2.25.“Ürün(ler)”,Satıcı tarafındanİnternet Sitesindesatışa sunulan her türlü mal veya hizmeti

2.26."Yönetmelik", Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

ifade eder.

Madde-3

SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.İşbu sözleşmenin konusu, işbu sözleşmeyi imzalayan Alıcı’nın Satıcıya ait İnternet Sitesi’nden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan Alıcı’lar hakkında ise Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

3.2.Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

3.3.İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde-4

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER), ÖDEME BİLGİLERİ, TESLİM

Sözleşme Konusu Ürün(ler)

4.1.Alıcı, elektronik ortamda alınan Ürün(ler)’in cinsi ve türü, kodu, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

4.2.Ürün türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

4.3.İşbu Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli, teslimat ve ödeme koşulları Sipariş Özeti’nde belirtilmektedir. Sipariş Özeti işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçasıdır.

4.4.Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün: [ürün ismi][ürün kodu]

Varyant:[ürün varyantı]

Adet: [satın alınan adet]

Fiyat:[ürünün fiyatı]

Ödeme

4.4.Yukarıda belirtilen toplam ürün bedeliKRGL TekstilSanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Alıcı tarafından seçilen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben Ürünlerin sevkinden önce Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

4.5.Ödeme, Alıcı’nın ödeme detay ve bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması ve seçilen Ödeme şekline göre Ödemenin banka veya Satıcı tarafından onaylanması şartıyla gerçekleşir. Ödeme tek çekim olarak yapılabileceği gibi bankalar tarafından sağlanan taksitlendirme imkanları da kullanılabilir. Satıcı kabul edilen ödeme yöntemlerini ve taksit imkanlarını her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

4.6.Alıcı tarafından Ödemede kullanılan banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarının sağlayıcısı olan bankaya Alıcı tarafından yapılacak borç ödemesi ile bu ödemeye veya gecikmelere dair her türlü düzenleme Alıcı ve ilgili banka arasında olup Satıcı bu konuların tarafı değildir.

4.7.Alıcı, İnternet Sitesinde banka veya kredi kartı ile ya da dijital ödeme sistemleri üzerinden yapacağı tüm Ödemelerde kendisine ait olan ve kullanmaya yetkili olduğu banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanmak zorundadır.

4.8.Alıcı, banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanarak gerçekleştireceği işlemleri ve Ödemeleri tümüyle kendi nam ve hesabına gerçekleştireceğini, üçüncü kişilere ait ödeme araçlarının kullanılması durumunda, yapılan ödeme işlemi için banka kartı, kredi kartı ve /veya hesap sahibinden onay ve talimat alacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Bu talimat, rıza ve onayların alınmamasından kaynaklanan mali, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Alıcıya aittir.

4.9.Ödemenin, Alıcıya ait olmayan bir ödeme aracı ile gerçekleştirilmesi halinde Satıcı, ödeme aracı sahibine karşı hiçbir sorumluluk üstlenmez. Alıcı ile bu kişiler arasında doğabilecek anlaşmazlıklarda Satıcı taraf gösterilemez.

4.10.Kayıp, çalıntı, kopya, süresi geçmiş, limiti yetersiz banka ve kredi kartlarının kullanımından doğan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Alıcıya aittir.

4.11.Yukarıda madde 4.8.’de belirtilen durum dahil olmak üzere ödenmiş olan Siparişin toplam bedelini yasal nedenlerle iptal veya hak sahibine iade edilmesi halinde Alıcının Satıcıya karşı olan ödeme yükümlülüğü devam eder. Böyle bir durumda, iade ve iptalin gerçekleşmesi ile Alıcının borcu ihbara gerek kalmaksızın muaccel hale gelir ve iptal veya iade edilen Ödeme tutarları Alıcı tarafından Satıcıya nakden ve defaten derhal ödenir. Alıcı tarafından Ödemenin tamamlanmasına kadar Satıcı Siparişi teslim yükümlülüğü altında değildir. Alıcı, ilgili Ödemenin iptal ve iadesinden doğacak her türlü zarardan sorumludur.

4.12.Usulsüz veya kanuna aykırı kullanımlar nedeniyle Satıcının herhangi bir zarara uğraması durumunda Alıcı bu zararları karşılamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

4.13.İnternet Sitesindegerçekleştirilen üyelik veya satın alma işlemleri kapsamında Alıcı tarafından dijital ortamda yapılan ödeme ve bankacılık işlemlerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilirse yapılan işlem bloke edilir ve ilgili üyelik dondurulur. Bankacılık ve ödeme işlemlerinde usulsüzlük saptanan Sipariş iptal edilir ve ilgililer hakkında adli ve idari makamlara gerekli bildirim ve şikayetler yapılır. İşlem kayıtları ve log kayıtları yapılan usulsüzlüğün delili olarak resmi mercilere iletilir.

Siparişin Teslimi

4.14.Ürün, seçilen Alıcının Teslimat Adresine iletilmek üzere Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine iletilir.

4.15.Teslimat, Sipariş Onay tarihten itibaren en geç 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde gerçekleştirilir.

4.16.Teslimat Adresine ve Teslim anında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Alıcıya yapıldığı kabul edilir.

4.17.Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcının edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği kabul edilir. Teslim anında Alıcının adreste bulunmamasından, bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden ve Alıcının adreste bulunamamasını takip eden sürece dair kargo şirketinin kural ve prosedürlerinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcının Siparişi geç teslim almasından veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden veya Ürünün Alıcıya tekrar gönderilmesinin gerekmesinden doğan zarar ve giderler Alıcıya aittir.

4.18.Satıcı kendisine iletilen Siparişi temin etmek için tüm makul çabayı sarf eder. Ancak Satıcı, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek ve Satıcının sorumlu tutulamayacağı gecikmeler ile üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerini etkileyen Mücbir Sebepler ve benzeri ticari imkansızlık halleri ile olağanüstü durumlar nedeni ile Teslimin gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz.

4.19.Kampanyalar veya özel düzenlemeler sebebiyle İnternet Sitesinde aksi ilan edilmedikçe Nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanır.

4.20.Nakliyeyi Satıcının üstlendiği haller hariç olmak üzere, Alıcı, teslim aldığı ürünü derhal ambalajından çıkarıp Nakliye sırasında hasar görüp görmediğini incelemek, hasar olması halinde hasarı fotoğraflamak ve kargo şirketi personeli ile tutanak tutmakla yükümlüdür. Hasar tespit tutanağı ile Nakliye esnasında hasar gördüğü sabit olmayan hasarlar için Satıcıya başvurulamaz.

4.21.Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

Madde-5

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan: [ad] [soyad]

Adres: [şirket] [addres 1. satır] [addres 2. satır] [şehir] [posta kodu] [ilçe] [ülke]

Telefon: [alıcı telefon numarası]

Eposta / kullanıcı adı: [email/kullanıcı adı]

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

Madde-6

CAYMA HAKKI ve SİPARİŞİN İPTALİ

6.1.İnternet Sitesi vasıtasıylakurulan işbu Sözleşme 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mesafeli Satış Sözleşmesi olduğundan, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre Alıcı, Sözleşmeye konu Ürünü Teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin iade ederek Sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak Satıcıya yöneltilmesi gerekir.

6.2.Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren azami 10 (on) gün içinde ürünü Satıcıya geri göndermek zorundadır.

6.3.Her türlü iade için Alıcı, teslim aldığı Ürünü kendisine teslim edilen haliyle, orijinal ambalajı, tüm parçaları, Faturası, İade Formu ve ilgili dokümanları ile birlikte ve etiketleri üzerinde olacak şekilde eksiksiz ve hasarsız olarak aynen iade etmelidir.

6.4.Cayma hakkının kullanılması ile iade edilen Ürünün Bedeli, Alıcının cayma hakkını kullanma talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir. Bu hakkın kullanılması esnasında vergi mevzuata gereğince Siparişe ait Faturanın aslının iadesi de zorunludur. Fatura aslının gönderilmemesi halinde, Bedele dair KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler Alıcıya iade edilemez.

6.5.Bedelin Satıcı tarafından bankaya iadesinin tamamlanmasının ardından Alıcının hesabına yansıması, ilgili bankanın sorumluluğundadır. Alıcı, bankadan kaynaklanan olası gecikmeler için Satıcının herhangi bir şekilde sorumluluğunun olmadığını kabul eder.

6.6.Cayma hakkının kullanılmasında Ürünün Nakliyesine dair giderler Alıcı tarafından karşılanır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

6.7.29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 (Cayma Hakkının İstisnaları) hükmü uyarınca aşağıdaki Ürünlere ilişkin olarak, kanunen cayma hakkı kullanılamayacaktır:

  1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış Ürünlere yönelik cayma hakkı kullanılamayacaktır.
  2. İnternet Sitesinde satışa sunulan iç giyim ürünleri dahil olmak üzere, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünlere yönelik cayma hakkı kullanılamayacaktır.Ayrıca bu bentte sayılan Ürünler’in, renk, beden ve model dahil olmak üzere hiçbir nedenle başka bir ürün iledeğişimi ve iadesi yapılamamaktadır.
  3. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan Ürünler; Alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler; çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler; Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin Ürünler ve elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayri maddiÜrünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamayacaktır.

Siparişin İptali

6.8.Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu imkansızlığı öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı Siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

6.9.Yukarıda madde 5.8 hükmü uyarınca Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, Bedel, Alıcının iptal talebini Satıcıya iletmesini takiben 14 (on dört) gün içinde Alıcıya iade edilir. Böyle bir durumda Alıcının Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6.10.Satıcının, kanuna uygun cayma halleri ve diğer Sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcıdan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

Madde-7

GÜVENLİK

7.1.Satıcı, Alıcı tarafından İnternet Sitesinde paylaşılan bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri altyapısı ve teknolojik imkanlar imkanında almıştır. Alıcı, Satıcının aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen, İnternet Sitesinde işlem yaparken kullandığı cihazın güvenliğinin İnternet Sitesinde paylaşılan bilgi ve yapılan işlemlerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinin farkındadır. Alıcı, cihazının korunması ve bilgi ve işlemlerine erişilmesinin engellenmesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

Madde-8

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1.Alıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili mevzuatta öngörülmesi hukuki sebepleriyle; Siparişinin temini, nakliyesi ve teslimini sağlamak amacıyla; Kişisel Verilerinin işlenmesine ve aynı hukuki sebep ve amaç ile sınırlı olmak şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarımına açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

8.2.Alıcının Kişisel Verilerinin korunması, işlemeye dair detaylarını içeren Satıcıya ait Veri Güvenliği Politikasıhttps://www.hoxs.com/pages/veri-guvenligi-politikasiadresinde yayınlanmıştır. Alıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Veri Güvenliği Politikasını kabul eder.

Madde-9

ÖN BİLGİLENDİRME

9.1.İnternet Sitesinde yapılan her türlü satış işleminde, satış ve ödeme işlemi tamamlanmadan önce, Siparişe konu Ürünlerin nitelikleri, marka, model ve Bedeli ile satıcıya ait bilgiler ve tüketicinin yasal hakları konusunda, 6563 sayılı yasa, 6502 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere uyun olarak Alıcıya ön bilgilendirme yapılır. Alıcının bu bilgilendirmeyi dijital ortamda onaylamasının ardından Sipariş tamamlanır.

9.2.Ön Bilgilendirme Formunun bir nüshası, Siparişin tamamlanmasının ardından Alıcıya e-posta ile gönderilir.

Madde-10

DİĞER HÜKÜMLER

10.1.18 yaşından küçük kişilerin Satıcıdan alışveriş yapması kesinlikle yasaktır.Alıcı, İnternet Sitesinde sergilenip, satışa sunulan ürünlerin 18 yaşını doldurmamış kişiler tarafından görüntülenmemesi ve satın alınmaması için gerekli özeni göstereceğini kabul ve beyan eder.

10.2.Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir.

10.3.Alıcı, Sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde-11

TEBLİGAT

11.1.İşbu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar; bir Tarafın adres değişikliğini diğer tarafa noter aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edilmedikçe, Türk Hukukundaki tebligatlarla ilgili yasal düzenlemeler uyarınca geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilir.

Madde-12

BÜTÜNLÜK

12.1.İşbu Sözleşme ve ileride bu Sözleşmeye ek olarak akdedilecek belgeler, Taraflar arasındaki bütün bir sözleşmeyi teşkil eder ve bundan önce işbu Sözleşmenin konusu bakımından taraflar arasında yapılmış olan tüm mutabakatları sonlandırır ve onların yerine geçer.

Madde-13

AYRILABİLİRLİK

13.1.İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hüküm veya kuralın tatbik edilemez olduğu anlaşılır veya herhangi bir sebeple hükümsüz kılınırsa, diğer hüküm ve kurallar yürürlükte kalmaya devam eder.

13.2.Herhangi bir geçersiz veya uygulanamaz hüküm; üzerinde değişiklik yapılarak, geçerli, uygulanabilir veya yasal hale gelecekse bu hüküm, söz konusu hükmü yasal, geçerli veya uygulanabilir kılmak için gereken en az düzeyde değişiklik yapılarak uygulanacaktır.

13.3.Taraflar işbu Sözleşmenin tam olarak yürürlükte olabilmesi için makul çabayı sarf edeceklerdir.

Madde-14

YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI: KRGL Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

EPOSTA :info@krgl.com.tr

Websitesi: https://www.hoxs.com/

Ad:[ad]

Soyad:[soyad]

Teslimat Adresi:

[şirket] [addres 1. satır] [addres 2. satır] [şehir] [posta kodu] [ilçe] [ülke]

Telefon: [telefon numarası]

ALICI :[ad] [soyad]

Telefon: [telefon numarası]

[sipariş]

[email]

[sipariş numarası]

[sipariş notu]

[toplam sipariş tutarı]

[telefon numarası]

14.1.Dijital ortamda kurulan işbu Sözleşmenin bir örneği, Alıcıya e-posta ile ile4ilmiştir.

13.2.Satıcı, İnternet Sitesinden yapılan satışları düzenleyen Mesafeli Satış Sözleşmelerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, değişiklikleri içeren Sözleşmenin internet sitesinde yayınlandığı tarihten sonra yapılan işlemler için bağlayıcıdır.

Madde-15

UYGULANACAK HUKUK ve YETKİLİ MAHKEME

15.1.İşbu Sözleşmeden, eklerinden veya Satıcı ile Alıcı arasındaki ilişkiden kaynaklanan ihtilaflarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

15.2.Alıcı, satın alınan Ürünler ile ilgili şikâyetlerini Satıcı’ya doğrudan (yukarıda Taraflar başlığı altında belirtilen Satıcıya ait iletişim adreslerini kullanarak) iletebilir. Şikâyetin iletilmesi halinde Satıcı sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

15.3.Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı tarafından yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.